AVG /GDPR-privacywetgeving


 

AVG/GDPR-privacywetgeving

 

 

Met dit schrijven willen wij als Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting duidelijk maken hoe wij

met persoonsgegevens omgaan.

Dit omdat wij zaken doen of deden, omdat u een bestelling bij ons heeft geplaatst of omdat u contact

met ons opnam. Het e-mailadres dat wij daarbij ontvingen hebben wij vastgelegd voor communicatie doeleinden.

Vanzelfsprekend doen wij verder niets met dit e-mailadres, behalve u van tijd tot tijd een bericht sturen.

Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke

gegevens, hebben we een privacyverklaring opgesteld en in verschillende onderwerpen ingedeeld. U

kunt deze privacyverklaring hier vinden:

Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting neemt als eenmanszaak uw privacy serieus. De volgende

principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te

verstrekken. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet

aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie wij

verzamelen en waarom wij dat doen, wat wij ermee doen en met wie, indien van toepassing, wij de

informatie delen. U kunt altijd met contact met ons opnemen per mail.

 

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en

deze te beveiligen.

 

Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming en regelgeving en

wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving over

gegevensbescherming niet voorziet, zal ik handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde

beginselen voor de bescherming van gegevens.

De onderneming

Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting is een eenmanszaak welke voorziet in de inrichting van

kantooromgevingen, horeca- en zorginstellingen en aanverwante projecten waar projectmeubilair en

het inrichten van toepassing zijn.

Gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die u ons toestuurt bij contact opname of door u

gewenste vormen van communicatie.

Doelen van het gebruik van uw gegevens:

Uw gegevens worden met de volgende doelen opgeslagen:

Het mogelijk maken van communicatie tussen Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting en haar

relaties;

Het uitvoeren van desbetreffende overeenkomsten tussen

Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting en haar relaties en de daar aan gerelateerde informatie;

Het versturen van e-mails met de volgende inhoud; nieuws, prijslijsten, offertes, facturen, aanbiedingen,

uitnodigingen.

Beveiliging

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website

wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijn

Bij alle gegevens die wij opslaan houden wij ons aan de termijn van de wettelijke bewaarplicht. Uw emailadres

blijft opgeslagen, totdat u aangeeft uzelf te willen verwijderen. Statistische gegevens over

op website bezoek worden slechts geraadpleegd. Er worden hiervan geen gegevens op

persoonsniveau bekeken of opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens

Iedere klant heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen.

Tevens kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door contact op te nemen info@vandegazelle.com . Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf. Ik kan u vragen om u te legitimeren

voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u mij eerder toestemming gegeven

om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te

trekken.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceer deze niet. Als referentie kan hooguit uw

firma logo gebruikt worden, hiervoor vragen wij eerst uw toestemming.

Bedrijfsvoering

Wij werken met conventioneel OFFICE-programma’s voor de bedrijfsvoering, welke door een

gebruikersnaam en wachtwoord is beveiligd. Deze gebruiken wij voor het verzenden van

orderbevestigingen, het inkopen van producten en communicatie over, de geplaatste orders, en de

facturering. Hierop worden uw gegevens indien van toepassing vermeld. Verder slaan wij uw

gegevens alleen op in ons boekhoudprogramma welke noodzakelijk is voor mijn bedrijfsvoering. Wij

slaan persoonsgebonden e-mailadressen van relaties alleen op voor communicatiedoeleinden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht om

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op het

gebied van de privacybescherming.

Vragen:

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neemt u dan contact

met ons op.

Veranderingen:

Van de Gazelle Kantoor & Projectinrichting behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen.

Mocht u nog vragen hebben over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebben over het

inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@vandegazelle.com